DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 399 PLN*30 dni na zakupBezpieczne płatności

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kitchenlab AB ("KitchenLab" lub "my") chroni prywatność użytkowników. W związku z tym pragniemy poinformować użytkowników, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazują, oraz jakie prawa im przysługują.

Naszym celem jest, aby użytkownik miał pewność, że jego integralność osobista jest szanowana, a jego dane osobowe są przetwarzane prawidłowo. Bierzemy odpowiedzialność za to, że dane osobowe przetwarzane przez KitchenLab są wykorzystywane wyłącznie do zamierzonych celów i chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych w KitchenLab odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych. W UE/EOG rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje od maja 2018 roku.

Podsumowując, przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celu

administrowania zakupem lub zamówieniem

Komunikowania się z użytkownikiem w związku z zakupem, np. wysyłania potwierdzenia zamówienia i opinii na temat zakupu

Wysyłania informacji marketingowych i spersonalizowanych informacji o produktach, koszyku, konkursach i wydarzeniach za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości SMS

Prowadzić spersonalizowany marketing w kanałach cyfrowych

Pomoc w sprawach związanych z obsługą klienta

Wypełnianie zobowiązań prawnych, takich jak prawo do odstąpienia od umowy, reklamacje i przestrzeganie przepisów dotyczących rachunkowości.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkowników?

Kitchenlab AB o numerze organizacyjnym 556785-6199 jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych użytkownika (administrator danych osobowych), gdy przetwarzamy dane użytkownika do własnych celów.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika lub w celu skorzystania z przysługujących mu praw, użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem e-mail info@kitchenlab.pl lub telefonicznie pod numerem 08-410 95 200. Nasz adres pocztowy to Birger Jarlsgatan 106, 114 20 Sztokholm.

Kto ma dostęp do danych osobowych użytkownika?

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane głównie przez KitchenLab. Będziemy jednak udostępniać Twoje dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami.

Aby mieć sprawnie działające systemy informatyczne i skutecznie prowadzić naszą działalność, udostępniamy dane osobowe naszym dostawcom IT. Gdy udostępniamy dane osobowe użytkownika naszym dostawcom IT, odbywa się to wyłącznie po to, aby mogli oni wypełnić swoje zobowiązania wobec nas.

Aby zarządzać płatnościami, udostępniamy dane osobowe użytkownika naszemu dostawcy usług płatniczych. Jeśli zdecydujesz się zapłacić za pomocą faktury, dostawca usług płatniczych (dawniej Klarna) może udostępnić Twoje dane osobowe firmom zajmującym się sprawozdawczością kredytową w celu oceny Twojej sytuacji finansowej.

W celu dostarczenia zamówienia i obsługi ewentualnych zwrotów, udostępnimy dane osobowe użytkownika przewoźnikowi wybranemu przez niego przy realizacji zakupu (dawniej PostNord).

W celu obsługi spraw związanych z obsługą klienta udostępniamy dane osobowe użytkownika firmie, która zapewnia obsługę klienta.

Aby zapewnić użytkownikowi i innym potencjalnym klientom spersonalizowany marketing w kanałach cyfrowych, udostępnimy dane osobowe użytkownika stronie trzeciej, która świadczy usługi w tym zakresie.

Udostępniamy dane osobowe użytkowników partnerom zewnętrznym, którzy pomagają nam zarządzać naszym marketingiem za pośrednictwem kanałów cyfrowych.

W jaki sposób użytkownik może wpływać na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych?

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych użytkownik ma pewne prawa, z których może skorzystać, aby wpłynąć na sposób, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe. Więcej informacji poniżej.

Prawo do wycofania zgody i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do wycofania całości lub części udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody staje się skuteczne po jej wycofaniu.

Użytkownik zawsze ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów marketingowych i profilowania, takich jak newslettery i spersonalizowany marketing.

Użytkownik ma również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o wyważenie interesów. Więcej informacji na temat równoważenia interesów znajduje się poniżej. W niektórych przypadkach użytkownik nie ma jednak prawa sprzeciwić się przetwarzaniu w oparciu o wyważenie interesów (np. ponieważ musimy zapisać jego dane osobowe). Dzieje się tak w przypadku, gdy możemy wykazać istotne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika, lub gdy przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo do otrzymania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane, a także informacji o przetwarzaniu, które przeprowadzamy, np. o celach przetwarzania i czasie przechowywania danych. Użytkownik może również uzyskać dostęp do danych osobowych i otrzymać kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo do sprostowania wszelkich nieprawidłowych danych osobowych, które go dotyczą, oraz do zwrócenia się do nas o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) i ograniczenia przetwarzania

Pod pewnymi warunkami użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Takie przesłanki istnieją, jeśli na przykład dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone, lub jeśli użytkownik wycofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Użytkownik ma również prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych. Takie warunki wstępne istnieją, jeśli użytkownik np. kwestionuje prawidłowość danych lub jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma zawsze prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Taką skargę najlepiej złożyć do organu w państwie członkowskim UE/EOG, w którym użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu, w którym pracuje lub w którym rzekomo doszło do naruszenia obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych. Właściwym organem nadzorczym w Szwecji jest Inspektorat Danych. Prawo to pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych procedur odwoławczych lub środków zaradczych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo poprosić nas o przeniesienie niektórych jego danych osobowych, które posiadamy na jego temat, do innej firmy (prawo do przenoszenia danych).

Prawo to ma zastosowanie do danych osobowych przekazanych nam przez użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub umowy, a przetwarzanie jest zautomatyzowane. Użytkownik ma prawo do przeniesienia danych osobowych bezpośrednio od nas do innego administratora danych osobowych, jeśli jest to technicznie możliwe.

Szczegółowy opis sposobu przetwarzania danych osobowych

Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy i jaka jest podstawa prawna przetwarzania. Możesz również przeczytać o tym, jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe.

Cel: zarządzanie zakupem

Wykonane zabiegi:

Dostarczyć produkty

Dokonać płatności

Wysłanie zamówienia i potwierdzenia dostawy

Przetwarzane dane osobowe:

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu)

Informacje o zamówieniu (np. który produkt został zamówiony)

Informacje dotyczące płatności

Podstawa prawna: Wykonanie umowy. Przetwarzanie jest niezbędne, abyśmy mogli wywiązać się z umowy dotyczącej zakupu. Jeśli informacje nie zostaną podane, użytkownik nie będzie mógł dokonać u nas zakupu.

Okres przechowywania: Dane są przetwarzane przez dwanaście miesięcy po sfinalizowaniu zakupu.

Oprócz powyższych, dane osobowe użytkownika są przetwarzane, np. numer ubezpieczenia społecznego, również przez dostawcę usług płatniczych Klarna w celu realizacji płatności. Klarna jest niezależnym administratorem danych osobowych użytkownika i osobno informuje użytkownika o sposobie przetwarzania jego danych.

Cel: wysyłanie recenzji po dokonaniu zakupu

Przeprowadzone zabiegi:

Wysyłanie recenzji produktów i opinii na temat doświadczeń związanych z zakupem

Przetwarzane dane osobowe:

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Numer zamówienia

Podstawa prawna: Wyważenie interesów. Przetwarzanie jest motywowane naszym uzasadnionym interesem polegającym na możliwości skontaktowania się z użytkownikiem z prośbą o recenzję lub ocenę zakupionych produktów i doświadczeń zakupowych.

Okres przechowywania: Recenzje produktów wysyłamy tydzień po dokonaniu zakupu.

Cel: Wysyłanie informacji marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail i wiadomości SMS.

Wykonywane zabiegi:

Wysyłanie wiadomości marketingowych i biuletynów z ofertami i informacjami za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości SMS

wysyłanie spersonalizowanych materiałów marketingowych, aby użytkownik otrzymywał oferty i informacje, które naszym zdaniem go zainteresują

Wysyłanie informacji o koszyku, jeśli użytkownik opuścił naszą witrynę bez sfinalizowania zakupu.

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

W celu spersonalizowanej komunikacji i przypomnień o koszyku przetwarzane są również następujące dane:

Historia przeglądania

Historia zamówień

Podstawa prawna: Wyważenie interesów. Przetwarzanie danych jest uzasadnione naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na wysyłaniu użytkownikowi jako naszemu klientowi odpowiednich materiałów marketingowych. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się marketingowi w momencie gromadzenia danych i przy każdej wysyłce.

Zgoda. Jeśli użytkownik zarejestrował się w celu otrzymywania naszych biuletynów na naszej stronie internetowej lub wyraził zgodę za pośrednictwem poczty e-mail, będziemy wysyłać mu materiały marketingowe na podstawie jego zgody.

Okres przechowywania: Dane są przetwarzane przez rok od zakończonego zakupu przy wsparciu równoważenia interesów. Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, będziemy wysyłać biuletyny do momentu rezygnacji z subskrypcji lub wyrażenia sprzeciwu wobec działań marketingowych.

Cel: Zapewnienie spersonalizowanego marketingu w kanałach cyfrowych

Przeprowadzane zabiegi: Zapewnienie spersonalizowanego marketingu w kanałach cyfrowych, mediach społecznościowych i witrynach internetowych osób trzecich, w tym udostępnianie danych wspomnianym podmiotom.

Przetwarzane dane osobowe:

Adres e-mail

Adres IP

Cookie

Podstawa prawna: Wyważenie interesów. Przetwarzanie danych jest motywowane naszym uzasadnionym interesem polegającym na możliwości dostarczania użytkownikowi jako klientowi i innym potencjalnym klientom spersonalizowanego marketingu. Twoje dane są przetwarzane w tym celu tylko wtedy, gdy dokonałeś u nas zakupu i nie sprzeciwiłeś się marketingowi.

Okres przechowywania: Dane są przetwarzane przez rok od sfinalizowanego zakupu.

Ważne jest dla nas, abyś jako klient czuł się bezpiecznie w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt, korzystając z poniższych danych. Ma to również zastosowanie w przypadku chęci otrzymania wyciągu z rejestru, poprawienia danych lub usunięcia danych osobowych z naszych systemów. Zgodnie z prawem zobowiązujemy się do przeprowadzenia takiego przetwarzania w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na usunięcie swoich danych osobowych z naszych systemów, musisz być w stanie udowodnić, że dokonałeś zakupu, abyśmy mogli zająć się odkupem i sprawami gwarancyjnymi.

Pliki cookie


Więcej informacji o tym, które pliki cookie są używane i edytuj swoją zgodę tutaj

Abyśmy mogli zaoferować użytkownikowi metody płatności Klarna, musimy udostępnić Klarna niektóre dane osobowe użytkownika, takie jak dane kontaktowe i informacje o zamówieniu, aby Klarna mogła ocenić, czy użytkownikowi można zaoferować ich metody płatności i dostosować metody płatności do jego potrzeb.

Więcej informacji na temat Klarna można znaleźć tutaj . Wykorzystanie tych informacji jest regulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i polityką ochrony danych Klarna.

KitchenLab AB

Birger Jarlsgatan 106A

114 20 Sztokholm

Infokitchenlab.pl

Logowanie
Are you in the right place?
Continue to thekitchenlab.pl